Dziś Finał Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego Warmia Grajewo – Olimpia Zambrów

Podlaski ZPN informuje, że wszyscy kibice którzy chcą obejrzeć mecz finałowy Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego otrzymają bezpłatne bilety wstępu przed meczem w kasie biletowej Stadionu Miejskiego w Białymstoku od strony ul. Wiosennej. Ilość biletów jest ograniczona.

Wojewódzki Finał Pucharu Polski jest imprezą masową i wstęp odbywać się będzie na podstawie posiadanego biletu i dowodu tożsamości, oraz po przejściu kontroli przez służby zabezpieczające mecz. Wchodząc na teren imprezy masowej akceptuje się postanowienia Regulaminu Imprezy Masowej.

Wejście na udostępnione sektory 16-21 Stadionu Miejskiego w Białymstoku odbywać się będzie poprzez kołowrót K4 i  będzie możliwe od godziny 15:00. Pozostała część Stadionu Miejskiego stanowi teren nieprzeznaczony dla publiczności i przebywanie na nim może skutkować konsekwencjami karnymi.

Sektory 20-21 są dedykowane kibicom Warmii Grajewo, natomiast sektory 16-17 są dedykowane kibicom Olimpii Zambrów

Zachęcamy do zapoznania się z planem graficznym Stadionu Miejskiego i Regulaminu Imprezy Masowej, dedykowanych dla Wojewódzkiego Finału Pucharu Polski w dniu 29.05.2019 r.

Stadion Miejski w Białymstoku ul. Słoneczna 1, 29 maja 2019 g. 17:00

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – meczu piłki nożnej

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z póź. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – meczów piłki nożnej:

 

Rozdział I

Zakres obowiązywania

 • 1
 1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej , organizowanych

przez „PODLASKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ”, na terenie STADIONU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU,

usytuowanego przy ul. Słonecznej 1 w Białymstoku.

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
 2. sposób organizacji imprezy masowej,
 3. obowiązki uczestników imprezy masowej;
 4. warunki uczestnictwa w imprezie masowej;
 5. uprawnienia uczestników imprezy masowej;
 6. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem

Rozdział II

Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 • 2
 1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Impreza jest nieodpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.).
 3. Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej nie podlegają odsprzedaży.

 

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 • 3
 1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
 2. nie zakłócać porządku publicznego;
 3. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu;
 4. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości;
 5. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej;
 6. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

Rozdział IV

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

 • 4
 1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
 2. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
 3. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
 4. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
 5. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 7. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej .
 8. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
 9. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
 10. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 11. rzucania przedmiotami;
 12. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu;
 13. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 14. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
 15. rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 16. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu.;
 17. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
 1. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 2. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych.
 3. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 4. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej.
 5. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
 6. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
 7. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 8. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
 9. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 10. kasków oraz parasoli;
 11. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
 12. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 13. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
 14. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
 15. wskaźników laserowych;
 16. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
 17. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników;
 18. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 20. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
 21. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust.6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.

Rozdział V

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

 • 5
 1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
 2. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
 3. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
 4. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 5. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 6. korzystać z pomocy medycznej na imprezie;
 7. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
 8. Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:
 9. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy masowej,
 10. składania skarg i wniosków.

Rozdział VI

Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

 • 6
 1. Z chwilą wejścia w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
 2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 • 7
 1. Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
 2. Osoby zakłócające porządek pnubliczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
 3. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 4. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 5. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo zatrzymania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 7. zmiany terminu imprezy,
 8. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu.
 9. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
 10. identyfikatora, biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 11. Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem 14.05.2019 r.

PODLASKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ