Zarząd Olimpii uzyskał absolutorium

Zarząd Zambrowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” uzyskał absolutorium podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu, które odbyło się w poniedziałek (26 marca) w świetlicy klubu przy ulicy Wyszyńskiego.

Na zebraniu pojawiło się 21 spośród 35 Członków Klubu. Przewodniczącym zebrania został Bogdan Liniewski, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem dalszej części obrad. Następnie Członkowie Klubu zatwierdzili regulamin obrad i przyjęli porządek zebrania, a także wybrali składy trzyosobowych komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

W kolejnym punkcie prezes Sławomir Skrzypkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za rok 2011, a w dalszej kolejności księgowa Teresa Zawistowska zapoznała zgromadzonych ze sprawozdaniem finansowym za rok 2011. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w weryfikowanej dokumentacji finansowo-księgowej. Na temat przedstawionych sprawozdań toczyła się żywa dyskusja, w której uczestniczyła zdecydowana większość obecnych na zebraniu Członków Klubu.

Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium członkom Zarządu, a następnie podjęto uchwały w sprawach przyjęcia sprawozdań Zarządu Klubu, sprawozdania finansowego i podziału zysku, a także Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzono również preliminarz budżetowy na bieżący rok i podjęto w związku z tym stosowną uchwałę. Jednym z ostatnich punktów był wybór delegatów na Walne Zebranie Podlaskiego Związku Piłki Nożnej, którymi zostali Sławomir Skrzypkowski, Bogdan Liniewski oraz Kamil Rosiński. Poruszono również sprawy różne podejmując m.in. tematy szkolenia młodzieży, bieżącej działalności klubu oraz utworzenia żeńskiego zespołu piłki nożnej, a następnie zakończono obrady.

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *